fbpx

กรมการขนส่งทางบก เตรียมทดสอบโครงสร้างตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เตรียมทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างต้นแบบตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับเป็นต้นแบบให้ผู้ผลิตในประเทศนำไปผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานของตัวถังรถให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

ทำไมต้องทำกิจกรรม CSR ทำแล้วได้อะไร

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์การทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศ 

โดยเบื้องต้นกรมการขนส่งส่งทางบก ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารมาตรฐานต้นแบบ เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดแก่ทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารจากการเกิดอุบัติเหตุการพลิกคว่ำ โดยเมื่อรถพลิกคว่ำกระแทกพื้นตัวถังจะ ต้องไม่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยที่จำลองไว้เป็นพื้นที่ของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรฐานสากลของข้อกำหนดสหประชาชาติ (United Nation Regulation) UN R66

โดยการทดสอบในครั้งนี้ เป็นการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสารที่ผู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาได้ออกแบบและพัฒนาความแข็งแรง โดยใช้การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพในการผลิตโครงสร้างตัวถังของผู้ผลิตในประเทศ การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ การออกแบบให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมเชิงวิศวกรรม และด้านต้นทุน เป็นต้น พร้อมทั้งได้จำลองน้ำหนักของรถ และผู้โดยสารเสมือนจริงมาทำการพลิกคว่ำว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในการใช้งานหรือไม่

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

ซึ่งโครงสร้างตัวถังที่ยุบตัวหลังจากการกระแทกพื้น จะต้องไม่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยที่จำลองไว้ที่เป็นพื้นที่ของผู้โดยสาร จึงจะถือว่าโครงสร้างตัวถังรถมีความแข็งแรงที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้งาน เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรฐานสากลของข้อกำหนดของสหประชาชาติ (United Nation Regulation) สำหรับต้นแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

โดยมีเป้าหมายกับกลุ่มรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง และรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถัง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามแนวทางการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ