fbpx

Introduce volunteer activities for CSR activities

กิจกรรมจิตอาสา

List of contents

โครงการจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากการทำกิจกรรมจิตอาสาจะได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แล้วนั้น ยังได้ทำให้คนในองค์กรได้มีความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย และการทำธุรกิจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันการมองไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ปัจจุบันผู้คนนั้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายๆ องค์กรเองก็ได้มีการริเริ่มกิจกรรม CSR เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น เรามาดูกันว่ากิจกรรม CSR นั้นคืออะไร มีความสำคัญ และประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และสามารถเริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง โดย DASH MV ได้รวมโครงการช่วยเหลือสังคมดีๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้แบบไม่ต้องมีวันกำหนดการ ว่าจะมีกิจกรรมไหนที่ควรไปบ้าง

ความสำคัญและประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำกิจกรรมจิตอาสา

แนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนา และ มุ่งไปที่การสร้างความ ดีที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการและคืนกำไรให้แก่สังคม โดยมีความสำคัญและประโยชน์ ดังนี้

 1. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น เพราะห่วงใยสังคม ห่วงใยประชาชน และแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงใด และมีศักยภาพพอที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรใส่ใจที่จะทำความดีให้กับชุมชนจริงๆ
 2. เป็นการลดค่าใช้จ่าย ทั้งเรื่องการโฆษณา ที่ให้ชุมชนช่วยบอกต่อ หรือกรณรงค์ให้ชุมชนช่วยประหยัดพลัง
 3. สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือการสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างแบรนด์ กิจกรรมช่วยสังคมส่วนมากมักทำให้องค์กรสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
 4. มีวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ดีและมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ และยังช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของทั้งองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในสายตาผู้บริโภคและเหล่าพนักงานในอนาคต
 5. ทำให้เข้าถึงพนักงานมากขึ้น การทำ CSR เป็นวิธีประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานได้ดีอีกด้วย การทำเพื่อสังคมทำให้พนักงานรับรู้ได้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกำไร

Why do CSR activities and what do you get?

Social project for nature conservation

1. Turtle Release Project

โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงใกล้ภาวะสูญพันธุ์ของเต่าในประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่บ้านขึ้น กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมนอกจากการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทำอีก เช่น การทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า และการเรียนรู้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย เป็นต้น

For more information : Sea Turtle Conservation Center
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่วงเวลาทำกิจกรรม : ตลอดทั้งปี
Tel: 033-086697

2. Volunteer for community forests and tribes

ป่าชุมชนเกิดจาก เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียน รวมถึงภาครัฐท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมดำเนินการและเข้ามาจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่านั้นๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ และชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และเพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ทางอาสาป่าชุมชนจะขอแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ  570 บาท ดังนี้

 1. มีค่าเสื้อ 250บาท ไว้ใส่ทำกิจกรรมและสนับสนุนชมรม 
 2. ค่าใบประกาศ 80 บาท 
 3. ค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรม (เราเก็บเพิ่มไว้สำหรับชาวบ้าน ทีมงาน ที่มาช่วยงาน)
 4. ค่ากล้าไม้ 80 บาท
 5. ค่าล่องแพ คนละ 60 บาท
 6. ค่าเตรียมสถานที่ปลูกป่า 100 บาท

For more information : ONE FINE DAY
Email: mongwin123@gmail.com
Line: navigatorsutee
Tel : 0831919554

3. The City Tree Conservation Project

โครงการนี้มีเป้าหมาย คือ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีกิจกรรมที่เน้นคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูต้นไม้บริเวณชุมชน และการรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนหันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นโครงการดีๆ ที่ทางมูลนิธิพยายามทำมาตลอดหลายปีเลยทีเดียว มูลนิธิไทยรักษ์ป่ามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่า โดยร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

For more information : Thai Rak Pa Foundation
Facebook: https://www.facebook.com/thairakpaofficial/ 
Website: https://thairakpa.org/ 
Tel: 02-9985000

Social projects for volunteers

4. Volunteer to plant Bang Pu Mangrove Forest

Volunteer to plant Bang Pu Mangrove Forest

This project is an innovative alternative to accelerate the sedimentation of beach lane and has been experimenting for more than 10 years by co-developing with NSTDA, NEC TEC, and Kasetsart University. By artificial mangrove, innovation made from artificial bamboo Use natural methods of natural healing. Reduce the wave, Solving coastal erosion problems along with restoring mangrove forests

สำหรับใครที่สนใจปลูกป่าแบบนี้ แนะนำให้ติดต่อกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยตรง พร้อมแจ้งจำนวนคน วันและเวลา ประเภทและจำนวนกล้าไม้ก่อนเข้าไป ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากค่ากล้าไม้เท่านั้น โดยมีกล้าไม้ให้เลือก 3 ชนิด คือ ต้นแสม, ต้นโกงกาง ต้นละ 20 บาท และต้นลำภู ต้นละ 40 บาท

For more information : Volunteer to plant Bang Pu Mangrove Forest
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู : 083-191-9554 ,089-0068116
E-mail : mongwin123@gmail.com

5. Read for the blind project

โครงการ Read for the blind

Reading audiobooks to the blind is not difficult anymore. Plus where you can read it because now the Foundation for the Blind in Thailand has an application called Read for the Blind, an audiobook app for the blind especially. This project is a continuation of the audiobook reading that in the past could only be done by visiting the Foundation's library for the blind.

To join, just download the Read for the Blind app and install it on your phone. Then subscribe by choosing to be a reader. Once you've signed up, you can start reading right away by choosing to read a new book or an existing book on the list.

For more information : Thai Red Cross Society Tel: 02 263 9600

6. Blood Donation Project with the Red Cross Society

โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

This activity is very good. Because the central blood stockpile and the blood bank in hospitals in Bangkok and the provinces are always in shortage. The blood in the stockpile is often insufficient for its use, which leads to frequent problems. Therefore, donating blood to the Red Cross in addition to filling the central blood bank. It also increases the amount of blood sufficient to treat patients across the country as well.

ซึ่งการเตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือดให้พร้อมที่สุด ไม่พลาดเพราะความเข้มข้นเลือดไม่พอด้วยเทคนิคง่ายๆ แค่นอนหลับก่อนวันไปบริจาคอย่างน้อย 6 ชั่วโมง กินอาหารเช้าให้เต็มที่แต่ต้องเลือกอาหารย่อยง่าย ไม่มันและไม่กินของรสจัด นอกจากนี้ไม่ควรกินยา เช่น ยาพาราหรือยาแก้ไข้อื่นๆ ก่อนไปบริจาคเลือด ส่วนใครที่อยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือนคงต้องงดบริจาคเลือดไปก่อนไว้ร่างกายพร้อมที่สุดแล้วค่อยไปบริจาคจะดีกว่า

For more information : Thai Red Cross Society Tel: 02 263 9600 
Website: https://www.redcross.or.th/home/

Interested in renting a bus contact.

Social projects for philanthropists

7. Mercy Supporting the World Project

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นโครงการต่อเนื่องของวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะ โดยมีทั้งที่อยู่อาศัย การดูแลทั้งเรื่องอาหาร ยา ความเป็นอยู่ และการรักษาตัว ปัจจุบันทางโครงการประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนอย่างหนัก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยเงินที่ใช้ในการบรีิจาคหรือช่วยเหลือก็ตามแต่กำลังของผู้เข้าร่วมโครงการ

For more information : Thammarak Foundation Office Wat Phrabat Nam Phu
Tel : 062-7518800, 066-1510440

8. Merit Wreath Project by Carenation

Carenation เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกที่มีการรับรอง และเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยให้การช่วยเหลือสังคมง่าย องค์กรที่เข้าร่วมโครงการกับ Carenation มีทั้งองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โรงพยาบาล องค์กรศาสนา องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรเพื่อสัตว์ โดยสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดปีโดยการสั่งซื้อพวงหรีดผ่านเว็บไซต์ Carenation และเลือกองค์กรที่ต้องการบริจาคเงิน

For more information : Carenation, society of giving Tel : 092-9629524
Website : https://care-nation.com/ 
เวลาทำการ : 8.00 น. – 19.00 น.

9. Volunteer to develop the Baan Pakagenyau Children's Center

Volunteer for the development of Baan Pakagenyau Children's Center

It is a forest conservation project and building a community network. In addition to doing activities also get to experience the culture of the Pakakayor or Karen people at Khlong Lan District Kaifeng Phet Province closely through the development of a child center in the community. This village is surrounded by mountains and forests. It has been hidden in nature for over 200 years and has preserved its original cultures such as spoken language, written language, and folk music.

For more information : Volunteer for the development of Baan Pakagenyau Children's Center
ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 1,500 บาท
Tel. 083-191-9554

10. Sharing for Change Project

This project is a project initiated by the Mirror Foundation. Because of the shortage of clothing for people living in rural areas, migrants and victims, The foundation is, therefore, an intermediary for clothing. Clothing to other items that are still in good condition to be passed on to those in need, In addition, some donated items are also sold in "Sharing Shop", where the proceeds from the sale of the products will be added to the Share Fund, which is also a fund of the Mirror Foundation.

For more information : Mirror Foundation
ที่อยู่: เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : 02-9732236, 02-9732237, 02-9733533, 02-9733833

Summarize

เป็นยังไงบ้าง กับกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมดีๆ การทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องยาก เพราะสามารถเลือกร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคมในแบบที่องค์กรสะดวกได้ตลอดเวลา แค่ได้เริ่มทำดีจากสิ่งเล็กๆ ก็ถือว่าช่วยการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมแล้ว

กิจกรรม CSR ไม่ได้มีเพียงการออกไปเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจที่พร้อมจะทำเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนจริงๆ รับรองว่าองค์กรของคุณจะได้รับการยอมรับ และเป็นที่รักต่อผู้คนในสังคมอย่างแน่นอน

หากใครจะเช่ารถบัสไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือ CSR สามารถติดต่อใช้บริการเช่ารถบัส ของ DASH MV ได้ที่เบอร์ 092-185 6699 or LINE: @DASHMV , which will make your journey safe and comfortable. Because safety is the most important thing.

DASH MV
Bus rental service, coaches, size 39-45 seats, the buses that are serviced are imported cars and are all new cars. It is effective according to international standards and has a high-security system. Because we care primarily about the quality and safety of our customers.
บริษัทเช่ารถบัส
Bus Rental Service

For those who are interested

we have a daily and monthly bus rental service.

Article Category