fbpx

Farm Stay ที่พักแบบเชิงสุขภาพ ธุรกิจใหม่สำหรับคนรักธรรมชาติ

Farm Stay

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์ และที่สร้างขึ้นเพื่อ ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งกระจายอยูทั ่ วภูมิภาคของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ในปี หนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยกว่าแสนคน เกิดกระแสเงินไหลเวียนเข้าสู่ประเทศ

สารบัญเนื้อหา

ปัจจุบันการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง มากขึ้น ทุกประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกบการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ ให้ประเทศ ประกอบกบบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวที่นับวัน จะมีความซับซ้อน รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางการ ในการตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกให้เหมาะสม กบตนเองได้หลายทางเลือก ั ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

Farm Stay คือ ธุรกิจแบบใหม่ที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์ สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนผ่านการใช้ชีวิตและลงมือทำ เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต  โดยที่นักท่องเที่ยวต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือน ใกล้กับธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม และวัฒนธรรมชุมชน ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ยังได้สัมผัสชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้เข้าใจเกษตรกรและเข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชีพ และขยายออกไปถึงธรรมชาติถิ่นที่อยู่

การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเทศไทยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ฟาร์มสเตย์เป็ นทางเลือกใหม่ทางหนึ่งให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ๆ การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ พบมากในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย  และอังกฤษ “ฟาร์มสเตย์” มีจุดเริ่มต้นที่ความสนใจการท าฟาร์มแบบตะวันตก เป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ และตั้งอยูในภูมิประเทศที่สวยงาม ประกอบกับเป็นแหล่งวัฒนธรรมเฉพาะเป็นที่น่าสนใจและอยากรู้อยากเห็นของนักท่องเที่ยว จึงสามารถนำมาจัดการให้มีบริการที่พักและให้บริการที่เกี่ยวข้องกบั การท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการ ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ที่คงความสมบูรณ์สวยงามแล้ว วิถีชีวิตความ เป็ นอยู่ที่เรียบง่ายและอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง นักท่องเที่ยวจึงอยากเข้ามาสัมผัสและศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนขึ้น และเกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์

การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้เป็นการคิดค้นเอาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศมาจัดกิจกรรมหรือจัดเป็นรูปแบบทางการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความสนใจ และอยากเดินทางไปท่องเที่ยว การขยายเส้นทางการท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ และการให้ความรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย ซึ่งการท่องเที่ยวและประเทศไทย(ททท.) ได้จำแนกประเภททรัพยากรทางการเกษตรออกเป็น 7 กิจกรรมดังนี้

1. การทำนา การทำนาปี/ปรัง
2. การทำสวนไม้ตัดดอก การทำสวนดอกไม้เพ่อตัดดอกขาย
3 .การทำสวนผลไม้ทุกประเภท รวมถึงการทำเกษตรแผนใหม่ และการทำสวนผสม
4. การทำสวนผักสวนครัว การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท
5. การทำสวนสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด
6. การทำฟาร์มปศุสัตว์ การเลี้ยงการขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด
7. งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตร

ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลายหลาย แต่เนื่องจากข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้มีอยู่น้อยและจำนวนจำกัด ทำให้การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้ยังไม่ได้รับความสนใจและเป็นที่แพร่หลายนัก ทำให้การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นี้ขาดโอกาสในการเติบโตและพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งการขาดโอกาสนี้ทำให้ขาดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและภาคธุรกิจน้อยลง

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์

ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวหลายๆ กิจกรรม แล้วแต่สภาพจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละแห่ง ได้แก่

  • นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมระยะสั้น ได้แก่ การเข้าชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ และท ากิจกรรมพื้นบ้านระยะสั้น ร่วมกับชาวบ้าน เช่น ขี่ควาย นั่งเกวียน และอื่น ๆ
  • นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน การให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้านเพื่อศึกษาและสัมผัสกับชีวิตของชาวชนบทเกษตรโดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการที่อบอุ่นปลอดภัย สะดวกสบายและสะอาด
  • ฟาร์มสเตย์เป็นบริการท่องเที่ยวในลักษณะต่อยอดจากกิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ไม่ว่าจะในภาคการเพาะปลูก ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำประมงในแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทฟาร์มโคนม ฟาร์มแกะ แพะ เหล่านี้ ล้วนอยู่ในกรอบของการพัฒนาแบบฟาร์มสเตย์ทั้งสิ้น
  • ประเภทอบรมให้ความรู้เกษตรแผนใหม่และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำการเกษตรแผนใหม่ เช่น การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาจมีการให้ใบประกาศนียบัตร การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การศึกษาแมลงที่มีประโยชน์ พืชผัก พื้นเมืองที่กินได้ และการทำน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนด เป็นต้น
  • จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้า หัตถกรรมพื้นบ้านของเกษตรกรของใช้และของที่ระลึก ผลไม้สด ดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูก
  • ประเภทให้ลู่ทางธุรกิจ ช่วงที่ธุรกิจอื่น ๆ ประสบปัญหาจากธุรกิจตกต่ า ให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อหาลู่ทางในการท าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เพราะเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็ว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกร แล้วยังเป็นหนทางที่ช่วยภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

โดยเหตุลหลักที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์นั้น คือ ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด และต้องการดื่มด่ากับความสวยงามของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้สิ่งที่จะดึงดูดใจในการไปเที่ยว คือ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว และความเหมาะสมของสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว

สรุป

ใครที่สนใจเช่ารถบัสไปท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ สามารถเช่ารถบัสกับ DASH MV การันตีได้เลยว่าคุณภาพเหนือระดับและคุ้มค่ามากที่สุด เป็นบริษัทให้เช่ารถบัสและรถทัวร์ปรับอากาศที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การติดต่อสอบถามจนกระทั่งส่งลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางและเดินทางกลับ

สามารถติดต่อเช่ารถบัสท่องเที่ยวได้ที่
ที่อยู่:  39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร. 092-185-6699
Line: @DASHMV

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ