fbpx

Tourism Smart Data ยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ยุคดิจิทัล

Tourism Smart Data

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่นักท่องเที่ยวต่างหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เดินหน้าพัฒนาระบบ เพื่อมารองรับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงข้อมูลการเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้จัดตั้งโครงการ “Tourism Smart Data Management” (โครงการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว) ระบบจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อใช้จัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปวิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาประเทศด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเชื่อมโยงในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มและตรงตามความต้องการมากขึ้น

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

ททท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัล ไทยแลนด์ (Digital Thailand) โดยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism ร่วมผลักดันให้เกิด Ecosystem ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด 3D ได้แก่ Digital Literacy การอบรมให้ความรู้ในด้านการทำการตลาดสมัยใหม่โดยการใช้ข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์วางแผน การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน ยกระดับศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT Academy) ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุนชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยดำเนินงาน การบริหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2566 ททท. จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านระบบการเรียนออนไลน์ และจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งยังมุ่งพัฒนา “TAT Review” จุลสารวิชาการด้านการท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์ พร้อมให้เป็นฐานรวมความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยวความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมแนวโน้มสถานการณ์งานวิจัยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

นอกจากนี้ ททท. ยังมีแผนส่งเสริมกลุ่ม Travel Tech และ Start Up ในการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น Smart Map AI VI เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ททท. ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมสนับสนุนการระดมเงินทุนเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ททท. พร้อมสนับสนุนข้อมูลโดยมีการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น (Data Digitizing) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ (Digitalized Process) รวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการสารสนเทศ

ยังมีแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับและส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในการเร่งปรับตัว เตรียมรับ และเพิ่มศักยภาพให้สามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ได้ทั้งระบบนิเวศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ จัดทำ Token ที่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และบริการทางการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการตลาดสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน start up สถาบันการศึกษา ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ของ ททท. แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและผลักดันการใช้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ และข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างมีธรรมาภิบาล

และได้มีการวางแผนขยายขอบเขตการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ในขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้ครอบคลุมระบบปฏิบัติการและจัดการข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร

ทั้งนี้ ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา มุ่งให้นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ ททท. มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนให้ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ

การเดินทางในประเทศไทยนั้นกินพลังงานชีวิต เรียกว่าเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ เนื่องจากการเดินทางในประเทศของเราด้วยรถสาธารณะนั้นยังมีตัวเลือกให้บริการอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถ้าหากเป็นพื้นที่นอกตัวเมือง การหารถสาธารณะเพื่อเดินทางให้ถึงจุดหมายยิ่งยากขึ้นเป็นเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ “รถรับส่งพนักงาน” จึงเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการหรือบริการที่แต่ละองค์กรควรให้ความสนใจ เพื่อที่จะได้เข้ามาอุดรอยรั่วดังกล่าวและทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการอำนวยความสะดวก ทำให้มีกำลังใจในการเดินทางมาทำงานในแต่ละวันเนื่องจากไม่ต้องเสียแรงยืนรอหรือเบียดเสียดกับผู้อื่นเพื่อใช้รถสาธารณะ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าทำไมแต่ละองค์กรจึงควรมีรถรับส่งพนักงาน รวมถึงขั้นตอน สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำสวัสดิการรถรับส่งพนักงานแบบมืออาชีพด้วยว่าเป็นอย่างไร