fbpx

การวิเคราะห์บริษัทเช่ารถบัส ก่อนเลือกใช้บริการ

บริษัทเช่ารถบัส

สารบัญเนื้อหา

ธุรกิจเช่ารถบัสในช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน มีการเติบโตอย่างมาก ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการ ขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ และพฤติกรรมการเดินทางของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดทำให้ธุรกิจเช่ารถบัสระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การที่จะทำให้ธุรกิจเช่ารถบัสระดับทอ้งถิ่น ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถแข่งขันกับธุรกิจเช่ารถบัสขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนได้นั้นจะต้องอาศัยระบบจัดการที่ดี เทคโนโลยีบุคลากรที่มีคุณภาพ และแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

เลือก เช่ารถบัส อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

นอกจากนี้เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต และหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้บริการเช่ารถบัสเพิ่มมากขึ้น เพื่อต้องการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีการปรับกลยุทธ์อยู่เสมอ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด

โดยรถบัสให้เช่าจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่เหมาะสม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ติดต่อใช้บริการโดยตรงกับบริษัทเช่ารถบัส และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นลูกค้ากลุ่มบุคคลทั่วไป, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่ใช้บริการเช่ารถบัสนอกเหนือจากการท่องเที่ยว

ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของตลาดรถบัสให้เช่าในไทยเต็มไปด้วยความรุนแรง เพราะมีการแข่งขันที่สูงทั้งผู้ประกอบการแบรนด์นอกและแบรนด์ไทย รวมถึงธุรกิจเช่ารถบัสขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอีตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลดีและเป็นโอกาสทางธุรกิจของรถบัสให้เช่าที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและมีการบริการที่ครบวงจรส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจเช่ารถบัส จะใช้การวิเคราะห์บริษัทเช่ารถบัสโดยใช้วิธี SWOT Analysis โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

จุดแข็งของกิจการ (Strengths)

 1. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นมิตรและมีคุณภาพ มีความ สะดวก ความรวดเร็ว ตลอดจนการให้ความสำคัญและความต่อเนื่องในการให้บริการ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเช่ารถบัสมีโอกาสได้รับการตอบสนองที่ดีจากลูกค้า ทำให้ลูกค้าเรียกใช้บริการซ้ำแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีความจงรักภักดีในบริการของบริษัท 
 2. ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ลูกค้าแต่ละคนต่างมีความต้องการใช้บริการเช่ารถบัสที่แตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจจะต้องเตรียมรถบัสให้พอดีกับจำนวนของลูกค้าและติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามการเรียกร้องของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อยา่งเต็มที่ 
 3. มีการให้บริการหลังการเช่า เช่น การทำ Feedback สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อพนักงานขับรถ และการวางแผนการเดินทางและการใช้รถสำหรับการเช่ารถบัสครั้งต่อไป (ในกรณีลูกค้าต้องการใช้บริการต่อเนื่อง) เป็นต้น
 4. คุณภาพของให้บริการ การให้บริการของบริษัทเช่ารถบัสมีความปลอดภัยได้มาตรฐานจากประสบการณ์ในการทํางานของบริษัท มีความเป็นกันเอง และดูแล ลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
 5. สร้างภาพลักษณ์ของกิจการผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกคา้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้ในเว็บไซต์ก็ควรใส่รายละเอียดต่างๆ ของการบริการให้ชัดเจน อีกทั้งอาจจะต้องมีระบบภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ซึ่งจะบริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีความแข็งแกร่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 6. การทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการทำโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ อาทิเช่น โปรโมชั่นลดราคาค่าเช่า หรือออกบู๊ทจัดโปรโมชั่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ เป็นต้น 
 7. สร้างเครือข่ายศูนย์บริการให้เช่า หากธุรกิจเริ่มเห็นถึงผลกำไร และการบริหารจัดการธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ผู้ประกอบการอาจจะทำการศึกษาตลาดอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง เครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและมีการบริการที่ครบวงจร เช่น  การสร้างพันธมิตรกับศูนย์บริการซ่อมรถ สร้างพันธมิตรกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น 
 8. พัฒนาทักษะการขับขี่และการบริการให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทรถบัสให้เช่าจะต้องให้พนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการขับขี่จากโรงเรียนสอนขับรถของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชีพและสามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดได้ 

ทำไมต้องทำกิจกรรม CSR ทำแล้วได้อะไร

จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)

 1. กิจการรถบัสให้เช่าบางกิจการอาจจะมีขนาดเล็ก ซึ่งบางบริษัทอาจจะเพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ เป็นกิจการขนาดเล็กและบุคลากรมีจำนวนน้อย ทำให้กิจการมีข้อจำกัดในการให้บริการ  กรณีที่มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
 2. รถบัสที่ให้บริการมีจำนวนน้อย บริษัทให้เช่ารถบัสที่มีขนาดเล็กจะประสบปัญหารถบัสให้เช่าไม่เพียงพอต่อจำนวนที่ให้บริการแก่ลูกค้า จึงเป็นข้อจำกัดในการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้มีการสูญเสียลูกค้า และอาจจะทำให้ลูกค้าที่ตั้งใจมาใช้บริการมีความรู้สึกผิดหวังต่อแบรนด์ได้
 3. ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์มาก บริษัทให้เช่ารถบัสที่เป็นกิจการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการทำให้ต้องใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ในจำนวนที่มาก เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

โอกาสของกิจการ (Opportunities)

 1. การขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเช่ารถบัส โดยเฉพาะรถบัสให้เช่าชั่วคราวในระยะสั้นๆ ที่เติบโตตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ประกอบกับนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทางภาครัฐก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจเช่ารถบัสให้เติบโตเพิ่มขึ้น 
 2. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจต่อการเลือกใช้บริการ และส่งผลให้บริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่ง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเช่ารถบัสเล็กหรือบริษัทรถบัสขนาดใหญ่ก็มีโอกาสลูกค้าที่จะใช้บริการได้ หากมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 3. นโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในองค์กรก็เป็นหนึ่งในแผนการที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการปรับลดค่าใช้จ่าย จึงนำมาซึ่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเช่ารถบัส เพื่อการดำเนินงานในระยะยาวที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดับองค์กรใหญ่ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

เช่ารถบัสรับส่งพนักงาน มีความจำเป็นไหม

อุปสรรคของกิจการ (Threats)

 1. ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องเผชิญกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ ทั้งด้านราคาและคุณภาพมาตรฐานในการบริการ 
 2. ต้นทุนดำเนินการสูง เนื่องจากการทำธุรกิจเช่ารถบัสจะต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะต้นทุนค่าดำเนินการต่างๆ ที่มีความแปรปรวน โดยเฉพาะต้นทุนค่าบำรุงดูแลรักษารถบัส อะไหร่สำรอง และค่าซ่อมฉุกเฉินในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย เป็นต้น 
 3. การบริหารการตลาด เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึง เพื่อให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเช่ารถบัสอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้น ผู้ประกอบการอาจจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมาก 
 4. การบริหารราคาค่าเช่ารถบัส นับเป็นปัจจัยที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ เพราะถ้าหากผู้ประกอบการมีการบริหารค่าเช่ารถบัสที่ไม่เหมาะสม ท้ายที่สุดหากจะส่งต่อรถที่หมดอายุการใช้งานอาจจะทำให้เกิดการขาดทุนได้ ดังนั้น การตั้งราคาค่าเช่ารถบัสจะต้องมีการประเมินราคารถตอนหมดอายุการใช้งาน (บริหารซาก) ให้รอบคอบ เพื่อเวลาขายต่อจะได้ไม่ประสบปัญหาการ ขาดทุน 
 5. การบริหารจำนวนรถเช่าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญๆ ซึ่งอาจจะต้องหารถบัสเช่าชั่วคราวจากบริาัทพันธมิตรเข้ามาเสริม เพื่อให้มีเพียงพอกับความต้องการลูกค้า 
 6. ภัยธรรมชาติมีผลต่อความต้องการใช้บริการเช่ารถบัส ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว กล่าวคือ บริษัทที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมก็จะต้องหยุดหรือปิดกิจการชั่วคราว ในขณะเดียวกันก็อาจจะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาคธุรกิจเช่ารถบัสเช่นกัน 

แนะนำกิจกรรมเล่นแก้ง่วง ระหว่างเดินทางออกทริป

สรุป

ธุรกิจเช่ารถบัส เป็นการให้เช่ารถบัสตามความต้องการของลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีการพัฒนาด้านบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทเช่ารถบัสยังให้คำแนะนำและหาแนวทางในการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายในราคาที่เหมาะสม สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ