fbpx

แนะนำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับการทำ CSR

กิจกรรมจิตอาสา

สารบัญเนื้อหา

โครงการจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากการทำกิจกรรมจิตอาสาจะได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แล้วนั้น ยังได้ทำให้คนในองค์กรได้มีความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย และการทำธุรกิจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันการมองไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ปัจจุบันผู้คนนั้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายๆ องค์กรเองก็ได้มีการริเริ่มกิจกรรม CSR เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น เรามาดูกันว่ากิจกรรม CSR นั้นคืออะไร มีความสำคัญ และประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และสามารถเริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง โดย DASH MV ได้รวมโครงการช่วยเหลือสังคมดีๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้แบบไม่ต้องมีวันกำหนดการ ว่าจะมีกิจกรรมไหนที่ควรไปบ้าง

ความสำคัญและประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำกิจกรรมจิตอาสา

แนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนา และ มุ่งไปที่การสร้างความ ดีที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการและคืนกำไรให้แก่สังคม โดยมีความสำคัญและประโยชน์ ดังนี้

 1. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น เพราะห่วงใยสังคม ห่วงใยประชาชน และแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงใด และมีศักยภาพพอที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรใส่ใจที่จะทำความดีให้กับชุมชนจริงๆ
 2. เป็นการลดค่าใช้จ่าย ทั้งเรื่องการโฆษณา ที่ให้ชุมชนช่วยบอกต่อ หรือกรณรงค์ให้ชุมชนช่วยประหยัดพลัง
 3. สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือการสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างแบรนด์ กิจกรรมช่วยสังคมส่วนมากมักทำให้องค์กรสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
 4. มีวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ดีและมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ และยังช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของทั้งองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในสายตาผู้บริโภคและเหล่าพนักงานในอนาคต
 5. ทำให้เข้าถึงพนักงานมากขึ้น การทำ CSR เป็นวิธีประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานได้ดีอีกด้วย การทำเพื่อสังคมทำให้พนักงานรับรู้ได้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกำไร

ทำไมต้องทำกิจกรรม CSR ทำแล้วได้อะไร

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายอนุรักษ์ธรรมชาติ

1. โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงใกล้ภาวะสูญพันธุ์ของเต่าในประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่บ้านขึ้น กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมนอกจากการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทำอีก เช่น การทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า และการเรียนรู้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่วงเวลาทำกิจกรรม : ตลอดทั้งปี
โทร : 033-086697

2. อาสาป่าชุมชน และ ชนเผ่า

ป่าชุมชนเกิดจาก เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียน รวมถึงภาครัฐท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมดำเนินการและเข้ามาจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่านั้นๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ และชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และเพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ทางอาสาป่าชุมชนจะขอแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ  570 บาท ดังนี้

 1. มีค่าเสื้อ 250บาท ไว้ใส่ทำกิจกรรมและสนับสนุนชมรม 
 2. ค่าใบประกาศ 80 บาท 
 3. ค่าอาหารระหว่างทำกิจกรรม (เราเก็บเพิ่มไว้สำหรับชาวบ้าน ทีมงาน ที่มาช่วยงาน)
 4. ค่ากล้าไม้ 80 บาท
 5. ค่าล่องแพ คนละ 60 บาท
 6. ค่าเตรียมสถานที่ปลูกป่า 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ONE FINE DAY
Email: mongwin123@gmail.com
Line: navigatorsutee
โทร : 0831919554

3. โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

โครงการนี้มีเป้าหมาย คือ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีกิจกรรมที่เน้นคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูต้นไม้บริเวณชุมชน และการรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนหันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นโครงการดีๆ ที่ทางมูลนิธิพยายามทำมาตลอดหลายปีเลยทีเดียว มูลนิธิไทยรักษ์ป่ามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่า โดยร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
Facebook: https://www.facebook.com/thairakpaofficial/ 
Website: https://thairakpa.org/ 
โทร : 02-9985000, 02-9985999

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายจิตอาสา

4. อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู เรียนรู้นวัตกรรมโกงกางเทียม

อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู

โครงการนี้ัเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ในการช่วยเร่งการตกตะกอนของหาดเลนและมีการทดลองเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้ร่วมพัฒนากับ สวทช. NECTEC และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม อยอดจากไม้ไผ่เทียม ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ช่วยลดความแรงคลื่น แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควบคู่ฟื้นฟูป่าชายเลน

สำหรับใครที่สนใจปลูกป่าแบบนี้ แนะนำให้ติดต่อกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยตรง พร้อมแจ้งจำนวนคน วันและเวลา ประเภทและจำนวนกล้าไม้ก่อนเข้าไป ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากค่ากล้าไม้เท่านั้น โดยมีกล้าไม้ให้เลือก 3 ชนิด คือ ต้นแสม, ต้นโกงกาง ต้นละ 20 บาท และต้นลำภู ต้นละ 40 บาท

สอบถามเพิ่มเติม : อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู : 083-191-9554 ,089-0068116
E-mail : mongwin123@gmail.com

5. โครงการ Read for the blind

โครงการ Read for the blind

อ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แถมอยู่ที่ไหนก็อ่านได้เพราะเดี๋ยวนี้ทางมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเค้ามีแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Read for the Blind แอพอ่านหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการอ่านหนังสือเสียงที่เมื่อก่อนสามารถทำได้โดยเดินทางมาอ่านที่ห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิเท่านั้น

วิธีการเข้าร่วมแค่ดาวน์โหลดแอพ Read for the Blind มาติดตั้งในมือถือ จากนั้นก็สมัครสมาชิกโดยเลือกสมัครเป็นผู้อ่าน เมื่อสมัครเรียบร้อยก็เริ่มอ่านได้เลยทันทีโดยจะเลือกอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือเล่มที่มีอยู่ในลิสต์ก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร : 02-2463835

6. โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง เพราะว่าคลังเลือดกลางและคลังเลือดตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนั้นมักกิดภาวะขาดแคลนอยู่เสมอ เลือดในคลังมักไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจนเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการบริจาคเลือดกับสภากาชาดนอกจากจะเป็นการเติมคลังเลือดกลางให้เต็มแล้ว ยังเป้นการเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศอีกด้วย

ซึ่งการเตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือดให้พร้อมที่สุด ไม่พลาดเพราะความเข้มข้นเลือดไม่พอด้วยเทคนิคง่ายๆ แค่นอนหลับก่อนวันไปบริจาคอย่างน้อย 6 ชั่วโมง กินอาหารเช้าให้เต็มที่แต่ต้องเลือกอาหารย่อยง่าย ไม่มันและไม่กินของรสจัด นอกจากนี้ไม่ควรกินยา เช่น ยาพาราหรือยาแก้ไข้อื่นๆ ก่อนไปบริจาคเลือด ส่วนใครที่อยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือนคงต้องงดบริจาคเลือดไปก่อนไว้ร่างกายพร้อมที่สุดแล้วค่อยไปบริจาคจะดีกว่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สภากาชาดไทย โทร : 02 263 9600 
Website: https://www.redcross.or.th/home/

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายทำบุญ

7. โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นโครงการต่อเนื่องของวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะ โดยมีทั้งที่อยู่อาศัย การดูแลทั้งเรื่องอาหาร ยา ความเป็นอยู่ และการรักษาตัว ปัจจุบันทางโครงการประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนอย่างหนัก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยเงินที่ใช้ในการบรีิจาคหรือช่วยเหลือก็ตามแต่กำลังของผู้เข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
โทร : 062-7518800 , 066-1510440

8. โครงการพวงหรีดสานบุญ by Carenation

Carenation เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกที่มีการรับรอง และเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยให้การช่วยเหลือสังคมง่าย องค์กรที่เข้าร่วมโครงการกับ Carenation มีทั้งองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โรงพยาบาล องค์กรศาสนา องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรเพื่อสัตว์ โดยสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดปีโดยการสั่งซื้อพวงหรีดผ่านเว็บไซต์ Carenation และเลือกองค์กรที่ต้องการบริจาคเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Carenation สังคมแห่งการให้ โทร : 092-9629524
Website : https://care-nation.com/ 
เวลาทำการ : 8.00 น. – 19.00 น.

9. อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ บ้านวุ้งกะสัง

อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ

เป็นโครงการการอนุรักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายชุมชน นอกจากจะได้ทำกิจกรรมแล้ว ยังได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวปกากะญอหรือชาวกะเหรี่ยงที่อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรแห่งนี้อย่างใกล้ชิดผ่านการพัฒนาศูนย์เด็กในชุมชน หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าไม้ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมานานกว่า 200 ปี อีกทั้งยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างภาษาพูด ภาษาเขียน และดนตรีพื้นบ้านของตัวเองเอาไว้ได้ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 1,500 บาท
โทร. 083-191-9554

10. โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการนี้เป้นโครงการจากมูลนิธิกระจกเงาที่ริเริ่มขึ้นมา เพราะเห็นปัญหาความขาดแคลนเสื้อผ้าของผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ผู้อพยพ และผู้ประสบภัย มูลนิธิจึงเป็นตัวกลางเปิดรับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปจนถึงของใช้อื่นๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน นอกจากนี้สิ่งของบริจาคบางส่วนยังนำมาวางขายใน “ร้านแบ่งปัน” ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าจะนำไปต่อยอดเข้าสู่กองทุนแบ่งปันซึ่งเป็นกองทุนของมูลนิธิกระจกเงาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิกระจกเงา
ที่อยู่: เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร : 02-9732236, 02-9732237, 02-9733533, 02-9733833

สรุป

เป็นยังไงบ้าง กับกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมดีๆ การทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องยาก เพราะสามารถเลือกร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคมในแบบที่องค์กรสะดวกได้ตลอดเวลา แค่ได้เริ่มทำดีจากสิ่งเล็กๆ ก็ถือว่าช่วยการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมแล้ว

กิจกรรม CSR ไม่ได้มีเพียงการออกไปเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจที่พร้อมจะทำเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนจริงๆ รับรองว่าองค์กรของคุณจะได้รับการยอมรับ และเป็นที่รักต่อผู้คนในสังคมอย่างแน่นอน

หากใครจะเช่ารถบัสไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือ CSR สามารถติดต่อใช้บริการเช่ารถบัส ของ DASH MV ได้ที่เบอร์ 092-185 6699 หรือ LINE: @DASHMV ซึ่งจะทำให้การเดินทางของคุณจะปลอดภัยและสบายใจได้อย่างแน่นอน เพราะความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ